Chiếc Giày Vàng Châu Âu làm bằng gì? Có phải vàng thật không?